Friday, June 29, 2012

Blog Update

Hi everyone! Since I've now graduated and this page no longer functions as a school blog, I decided to make some changes. The main thing I did was making an English translation for every single post I wrote throughout the school year. Took me some time, but I did it. And since I'm no longer obligated to write in Norwegian, future posts may be written only in English (maybe, haven't decided yet). Since the banner is also no longer relevant, I'll probably change it too... when I feel like it, lol. Don't know when I'm going to posts new stuff, may take a while... but for now everyone who isn't Norwegian and wants to go through the old stuff and read about my work in English, can actually do so. Enjoy your stay! :)

Ung 2012 - Eksamen/ Young 2012 - the external exam


Siden resultatene fra eksamen er nå offentligjort, bestemte jeg meg for å legge ut det jeg gjorde på selve eksamen:
English: Since the results from the exam have now been published, I decided to post what I did on the exam itself:

Beskrivelse: Det skal arrangeres en messe, hvor ulike fritidsaktiviteter og interesser for ungdom, skal presenteres. Du har fått i oppdrag å lage plakater til messen. Plakatene skal ha et kreativt uttykk, som skal vise unge menneskers fritidsaktiviteter og interesser på en spennende måte. Tittel på plakatene kan være: "Ung 2012" eller annen selvvalgt tekst. Plakatene skal være laget som bildemontasje/ collage i Photoshop.

English:
Description: A fair is going to be arranged where various spare time activities and interests for young people are going to be presented. Your assignment is to create posters for this fair. Those posters need to have a creative expression showing young people's spare time activities and interests in an exciting way. The posters can be titled: "Young 2012", or in another relevant way. The posters should be photo montages/ collages edited in Photoshop.

Oppgave 1: Lag en plakat i sort/hvit og farge. Menneske(r) skal være med i motivet. I tillegg kan du integrere teksten "Ung 2012" eller en annen valgfri tekst. Format: A3, stående eller liggende.

Task 1: Make a poster in black/white and color. People should be a part of the motive. Additionally, you should add the text "Young 2012" or a different text of your choosing. Format: A3, either vertical or horizontal.


Modell/ Model: Sindre De Lange
Oppgave 1/ Task 1:
På oppgave 1 bestemte jeg å farge ballen, målkurven og bestemte deler av spilleren. Grunnen til det var at disse tre var på en måte de tre hovedpoengene i motivet. Derfor bestemte jeg også å nevne disse tre poengene og på denne måten fremme bildets budskap./

For task 1 I chose to color the ball, the basket and certain parts of the player. The reason for that was that those three elements were the main points in the motive. This is why I also chose to give names/titles to these three points and in that way underline the message contained within the picture.

Originalbildet/ The original photo
First Look:
Det første jeg gjorde var å fjerne en stor del av teksten på baksiden av spillerens t-skjorte. Dette gjorde jeg ved hjelp av ”Clone Stamp”-verktøyet. Dette kan brukes i situasjoner der du vil fjerne noe fra motivet og gjøre den klarere og likevel få et resultat som ser naturlig ut./

The first thing I did was removing most of the text on the back of the player's t-shirt. This was done with the help of the clone stamp tool. It can be used in cases when you want to remove something from the motive and still manage to keep it's natural look.

Svart/hvitt – Farge/ Black&white – Color:
For å ha bare noen bestemte deler i farge, brukte jeg ”multiple layers” metoden – jeg laget en kopiering av hovedlaget og gjorde den om til svar/hvit. Etter det brukte jeg eraser- verktøyet for å fjerne områdene som jeg ville ha farge på (f. eks. ved å fjerne ballen som var i svart/hvitt fikk jeg ballen under som var i farge)./In order to have just some parts colored, I used multiple layers - I made a copy of the background layer and made that copy black&white. After that I used the eraser tool in order to remove the areas I wanted colored (erasing a part of the black&white layer, let's say the ball, makes the colored one underneath visible).

Komposisjon/ Composition:
Komposisjonen i dette bildet er ikke særlig spesiell. Den er tatt fra en vanlig vinkel og viser en frosset bevegelse. Målkurven ligger i det gylne snitt og dette passet egentlig veldig bra siden den er ett av de fargede elementene./

The picture's composition isn't all that special. It was taken from a regular angle and shows a frozen motion. The basket lies within the golden ratio and that turned out to be quite fitting, considering it is one of the colored elements.

Tekst/ Text:
For teksten brukte jeg ”Bradley Hand ITC”-fonten (og ” Blackadder ITC” for ”Young 2012”). Den spilte en veldig stor rolle i å få frem budskapet. Den forskjellige størrelsen på de forskjellige delene av teksten skaper en perspektiveffekt. ”Your desires” er stilt på linje med målkurven./

For the text I used the Bradley Hand ITC font (and Blackadder ITC for ”Young 2012”). This played a major part as being a part of the message. The different text sizes are chosen in order to fit with the perspective in the photo. "Your desires" is aligned with the backboard.

Avslutning/ Conclusion:
Til slutt laget jeg en kombinasjon av alle lag på et nytt siste lag og justerte fargene og kontrasten litt mer. Selv om jeg hadde lyst i begynnelsen, brukte ikke jeg noen bestemte filtre./

The last thing I did was to combine all layers into a new one and adjust the tones and contrast a bit more. Although I wanted to use some filters when I started editing, I ended up not using any. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modell/ Model: Adrian Schønning
Oppgave 2/ Task 1:
Oppgave 2 er litt mer fargerik og består av mer tekst og flere elementer. Her er det like mye fokus på budskapet, men i dette tilfellet trenger ikke teksten å ”forklare” bilde, som den gjorde i oppgave 1./

The poster from task 2 is a bit more saturated and has more text and various elements. This one is focusing just as much on the message, but in this case the text doesn't need to explain the picture as it did in task 1.

First Look:
Jeg bestemte meg for å begynne med å justere fargene til hovedbildet. Ved å trykke på ”Image -> Adjustments” redigerte jeg kontrasten og fargemetningen (Brightness/Contrast; Vibrance). Etter det valgte jeg de andre bildene jeg ville bruke, endret på størrelsen deres og stilte de på linje med veggen./

I decided to begin by adjusting the main picture's colors. By going to Image -> Adjustments, I edited the contrast and the saturation (Brightness/Contrast; Vibrance). After that I chose the other images I was going to use, changed their size and aligned them with the wall.
Komposisjon/ Composition:
Her var komposisjonen litt mer interessant på grunn av vinkelen jeg tok bildet fra. Her ligger ballen i det gylne snitt og ved røyken jeg har tegnet blir motivet mer dynamisk og gøy å se på./

Here the composition is a bit more interesting due to the angle from which the photo was taken. The ball lies within the golden ratio and the smoke I made makes the motive more dynamic and more of an eye-candy.

Her er bildene som ble brukt for å lage fotocollagen/ Here are the pictures used in order to make the photo collage:

Modell/Model: Adrian Schønning
Modell/ Model: Veliko Marinov; Tatt av/ Taken by: Bozhidar Asenov (2008)

Fra venstre til høyre/ From left to right: Christian Georgiev, Milen Milanov (me), Veliko Marinov; Tatt av/ Taken by: Bozhidar Asenov (2008)
Tricks/Tweaks:
Først ville jeg sørge for at bildet av gitaristene henger bak spilleren. Dette gjorde jeg ved å markere ham og lage et nytt lag bare av ham som er over gitaristbildet. Etter det ville jeg at de tre bildene som henger på veggen skal se naturlig ut, som en del av selve vegen på en måte. Jeg gjorde det ved å endre på bildenes ”Blending Mode”. Jeg brukte ”Color Dodge” og justerte på hvert enkelt bildets ”opacity”. Røyken som jeg laget etter ballen tegnet jeg ved hjelp av ”Liquify/ Fade Liquify” metoden. Den var hvit først, men senere bestemte jeg å ha en annen farge. Jeg laget ett separat lag for røyken og ett for ballen for å belyse den litt mer i forhold til den. For å endre litt mer på fargene og kontrasten på bildet overalt, laget jeg et nytt lag som kombinasjon av lagene jeg hadde på dette tidspunktet. Etter at jeg var ferdig med å redigere dette nye laget, satt jeg dets ”blending mode” på ”Overlay” og endret på dets ”opacity”./

First I wanted to make sure that the guitarists are behind the basketball player. I did this by highlighting him and copying him into a new layer, placing it over the layer with the guitarists and then tweaking it a bit more to make it look okay. After that I wanted to make the rest of the pictures hanging on the wall have a natural look, as if they were a part of it. I did this by changing their blending mode. The blending I used was Color Dodge, after which I changed the opacity of each image individually. The smoke coming out of the ball is created using the Liquify/Fade Liquify method. It was white at first, but I decided to change the color later. I made two separate layers, one for the smoke itself, and another one with a copy of just the ball in order to lighten it a bit according to the smoke. In order to tweak the colors and the contrast a bit more overall, I combined all layers I had at this point into a new one. After being done editing this last layer, I changed its blending mode to Overlay and reduced the opacity.

Tekst/ Text:
Som i oppgave 1, spilte teksten en stor rolle her. Fontene jeg har brukt er de samme som på den første oppgaven, og forskjellen her var at jeg brukte to forskjellige farger./

Like in task 1, the text played a big part here as well. The fonts I've used are the same as in the first task, the only difference being that I used multiple colors here.

Avslutning/ Conclusion:
Til slutt gjorde jeg noen små redigeringer her og der, som f.eks tegne en mørk linje under en av setningene slik at den kan ses bedre og endre litt på ”opacity”-verdien på noen av lagene./

In the end I made some small tweaks here and there, like for example drawing a dark line beneath certain parts of the text in order for them to be seen better, or changing the opacity of some of the layers.