Monday, January 23, 2012

Popart Comic Strips


Oppgaven vi fikk var å finne et portretbilde og å bruke det for å lage et bilde inspirert av Popart-stilen, et kunstretning som var først utviklet og dominerende i 40- og 50-tallet i USA. På den tiden var kanskje prosessen for å lage et slik bilde lang og vanskelig, men i dag er det mye lettere, spesielt med Photoshop. Først gjøres den originale fotograferingen svart/hvit, så trykker man på Image -> Adjustments -> Treshold slik at bildet ser ut som en tegning. Etter det er det bare å farge det slik man ønsker. Jeg har i tillegg brukt en effekt for å gjøre bildet se ut som en tegneserie (comic strip). Det kan man gjøre ved å trykke på Filter -> Pixelate -> Colored Halftone, og bestemme radiusen. For å lage effekten på rammen til teksten og til selve bildet, trykker man på Filter -> Distort -> Ripple. I tillegg kan man justere kontrasten litt hvis man vil.

English: The task was to find a portrait photo and use it to make a Popart-inspired picture, an art form that first occured and was popular in the US in the 40's and 50's. During that time period the process of doing such an image was probably long and difficult, but today it's a lot easier, especially with Photoshop. The first thing to do is making the picture black&white. Then we click on Image -> Adjustments -> Tresholdso that the picture looks more or less like a drawing. The next thing to do is to color it however you want to. In addition, I've used an effect in order to make it look like a comic strip. This is done by clicking on Filter -> Pixelate -> Colored Halftone, and then choose the radius. The effect on the border and the text is done by going to Filter -> Distort -> Ripple. In addition, it may be smart/necessary to adjust the contrast a bit.

Monday, January 9, 2012

Beste bilder, 1. termin/ Best picture, 1st semester

En kompilasjon av bilder av den samme utsikten som jeg tok i forskjellige tider i løpet av 2011. Kirketårnet til venstre vikrer som et felles punkt for alle disse sju bildene.
English: A compilation of pictures of the same view I took at different times during 2011. The church tower on the left works as a common point for all seven photographs.


Et refleksjonsbilde der bygningene og
lysene er reflektert i vannet - noe som
gjør at bildet ser ut som om det består
av to nesten symmetriske deler.

 English: A reflection picture where
the buildings and the lights mirror in
the water - something that makes the
picture look as if it consist of two
almost symmetrical parts.

På dette bildet har vi tre diagonale
 linjer med ulike retninger - den som
fjellet skaper, den som skiller sollyset
fra skyen, og den som skiller mørkedelen
av skyen fra dens lyse del. Sammen lager
disse tre linjene en rektangel på midten.

 English: This picture contains three
diagonal lines with different directions -
the one the mountain creates, the one
separating the sun from the sky, and the
one separating the dark part from the rest.
Together, those lines create a triangle in
the middle.
Et bilde fra prosjektet "Water on the Move" som jeg valgte tidligere dette skoleåret. Jeg synes dette bildet er veldig dynamisk og grunnene til dette er flere: Jeg har brukt både blits og kort lukketid slik at vannet i bevegelse skal kunne ses godt og klart; Det finnes kun en vertikal linje i komposisjonen, og dette er linjen som vannet skaper. Alle de andre linjene er diagonale, og noe som skaper mye dynamikk her er grenene i bakgrunnen som skaper mange diagonale linjer med mange ulike retninger. En annen måte å se det på kan være at vannet og brettet skaper sammen en L-linje i tillegg til de diagonale linjene i bakgrunnen; Fargebruken her er veldig viktig - jeg har redigert bildet slik at det skal være mørkt, men samtidig mettet på en måte. De mørke fargene sammen med blitslyset gjør at det blir mye mer fokus på vannet (som var egentlig målet mitt).

English: A picture from the project "Water on the Move" that I choose to do earlier this school year. I think the picture is very dynamic and the reasons for that are several: I've used both flash and fast shutter speed so that the water splashing can be seen clearly; There is only one vertical line in the composition, the one the water creates. All the other  lines are diagonal, and something that makes the picture even more dynamic is the branches in the background making several diagonal lines pointing at different directions. Another way to look at it is that the water and the board create an L-line in addition to the diagonal lines in the background. The color use is also very important here - I've edited the picture so that it looks dark, but at the same time saturated. The dark colors along with the use of the flash give a lot more focus to the water itself (which was exactly what I intended)

Et av de første bildene jeg tok da jeg
begynte med Trykk og Foto på skolen.

English: One of the very first pictures
I took when I first started going to this
class.
Et dynamisk fektebilde som jeg tok på en
turnering og redigerte etterpå. Med slike
bilder er det viktig at fotografen
har gode reflekser og kan "fange
blikket", eller "seize the moment" som de
sier på engelsk, fordi under en
fektekamp skjer alt utrolig raskt.

English: A dynamic fencing pic that I
took during a tournament and edited
later. When taking such pictures, it's
important to have good reflexes and be
able to seize the moment, because
during a fencing match everything
happens really fast.Modell/ Model: Katina Hristova; Originalbildet er tatt av/ Original photo taken by: Paula Petrova

Dette er resultatet fra prosjektet mitt "Vintage Styling" som jeg tok på mitt eget initiativ. Det var ikke jeg som tok det originale bildet, men jeg kjenner personen som tok det og jeg var der da det ble tatt. Redigeringen er imidlertid mitt eget verk (og helt lovlig siden jeg fikk eksplisitt lov til å bruke fotograferingen). Selve bildet er en kort beskrivelse på hvordan jeg har manipulert den originale fotograferingen for å få det endelige resultatet (et gammelt retrobilde). Dette er et eksempel på hvordan bruk av flere lag og innstillinger i Photoshop kan være nyttig for å gi et bilde spesielle effekter. Hver av disse fem lagene er redigert på flere måter forut for at de blir limet sammen, og etterpå er det bruk av enda mer Photoshop for avslutningsredigeringen. Hele redigeringen av bildet gjennomgår omtrent 20 faser.

English: This is the result from my project "Vintage Styling" which I took on my own initiative. I wasn't the one to take the original photo, but I know the person who did and I was there when it was taken. The editing on the other hand is my work (and in addition, of course, I was allowed to do it). This image is an explanation of how I've manipulated the original photo in order to get the final result (an old retro pic). This is an example of how use of multiple layers and settings in Photoshop can be helpful in order to give the photo special effects. Each of these five layers has been edited in several ways before being put together, and after that there's more use of Photoshop for the final editing. The whole process consist of around 20 phases.


Et bilde som jeg tok i høsten 2011.
I komposisjonen har vi en horisontal linje
langs hele fotograferingen - sjøen. Kirketårnet
ligger i det gylne snitt. Jeg synes det er viktig
å si at jeg ikke har redigert fargene på en eller
annen måte - slik var det da jeg tok bildet.

English: A picture I took during the fall 2011.
The sea appears to be a horizontal line in the
composition. The church tower lies in the
"golden ration". I think it's important to say
that I haven't edited the picture in any way.
En fotogragering av fyrverkeriet
fra Nyttårsaften 2012. For å skape mer
dynamikk og spenning har jeg brukt lang
lukketid og senere økt kontrasten. I
tillegg består komposisjonen av mange
ulike linjer - diagonale og vertikale.

English: A photo of the fireworks from
New Year 2012. In order to make it more
dynamic and exciting, I've used slow
shutter speed and later I've increased
the contrast. In addition, the composition
consists of av multiple lines pointing at
different directions - both diagonal and
vertical.Sunday, January 8, 2012

Stilleben/ Oppstilling

[bildene kommer snart]

Linotrykk/ Linocut

Det første som man må gjøre er å velge et bilde og redigere det i Photoshop ved bruk av enten "Stamp"- eller "Torn Edges"-verktøyet. Man kan også speilvende det, men dette er ikke obligatorisk. Det spørs egentlig hva bildets komposisjon er.

English: The first thing that has to be done is to choose a pic and edit it in Photoshop using the "Stamp" or "Torn Edges" tools. It's also a good idea to mirror the image, but I don't consider it to be crucial. It's actually up to the type of composition the picture has. 
 
 
Man overfører bildet på linoplaten
ved bruk av blåpapir/
One copies the picture onto the plate
using carbon paper
Så begynner man å skjære ut det
som skal være hvitt./
Then the parts that are going to be
white have to be removed.


Det er lurt å varme linoplaten på en
varmeplate slik at den skal bli lettere
å skjære i./
It's a good idea to warm up the plate
in order to make it easier to work on.

Slik så den ut til slutt./
This is how it looked like
in the end.
Ja, det kan være farlig av og til. Jeg
skadet meg, men så fikk jeg et plaster
av en vennlig klassekamerat. Tusen
takk, Kristina! :)
It can actually be dangerous of you're
not careful. I hurt myself, but got a
bandage from a classmate. Thanks,
Kristina! :)

Det neste som skulle gjøres var å trykke/ The next thing to do was to imprint: 

 


Vi tar litt svartmale på en glassplate.../
We take some black paint on a glass plate...
... og fordeler den utover med en rulle
slik at vi kan få den over hele rullen./
... and spread it over it in order to get it over the whole roller.
Det er viktig å farge bare disse delene av linoplaten som ikke er skjært ut... jeg klarte ikke det helt./
It's important to color only the parts of the lino plate that haven't been removed... something I failed to do.
 

Første forsøk/ First attempt:


Motivet overføres på ark ved å
legge linoplaten i en trykkpresse/
The motive is transferred onto a
piece of paper by pressing the lino
plate against it.
Men så fikk jeg farge på noen deler
av bildet der jeg ikke må få den./
But I got paint on some areas that
shouldn't have been painted.
 Andre forsøk:
   

Vi legger noen små papirbiter over
de svarte områdene som vi ikke vil
overføre på papiret./
We place small pieces of paper over
the painted areas that we don't
wish to have on the picture. 
   
 


Vi ligger den i trykkpressen igjen og.../
We press them together once more
and...
... Yes, nå fikk vi det./
Yes, we got it right.