Friday, June 29, 2012

Blog Update

Hi everyone! Since I've now graduated and this page no longer functions as a school blog, I decided to make some changes. The main thing I did was making an English translation for every single post I wrote throughout the school year. Took me some time, but I did it. And since I'm no longer obligated to write in Norwegian, future posts may be written only in English (maybe, haven't decided yet). Since the banner is also no longer relevant, I'll probably change it too... when I feel like it, lol. Don't know when I'm going to posts new stuff, may take a while... but for now everyone who isn't Norwegian and wants to go through the old stuff and read about my work in English, can actually do so. Enjoy your stay! :)

Ung 2012 - Eksamen/ Young 2012 - the external exam


Siden resultatene fra eksamen er nå offentligjort, bestemte jeg meg for å legge ut det jeg gjorde på selve eksamen:
English: Since the results from the exam have now been published, I decided to post what I did on the exam itself:

Beskrivelse: Det skal arrangeres en messe, hvor ulike fritidsaktiviteter og interesser for ungdom, skal presenteres. Du har fått i oppdrag å lage plakater til messen. Plakatene skal ha et kreativt uttykk, som skal vise unge menneskers fritidsaktiviteter og interesser på en spennende måte. Tittel på plakatene kan være: "Ung 2012" eller annen selvvalgt tekst. Plakatene skal være laget som bildemontasje/ collage i Photoshop.

English:
Description: A fair is going to be arranged where various spare time activities and interests for young people are going to be presented. Your assignment is to create posters for this fair. Those posters need to have a creative expression showing young people's spare time activities and interests in an exciting way. The posters can be titled: "Young 2012", or in another relevant way. The posters should be photo montages/ collages edited in Photoshop.

Oppgave 1: Lag en plakat i sort/hvit og farge. Menneske(r) skal være med i motivet. I tillegg kan du integrere teksten "Ung 2012" eller en annen valgfri tekst. Format: A3, stående eller liggende.

Task 1: Make a poster in black/white and color. People should be a part of the motive. Additionally, you should add the text "Young 2012" or a different text of your choosing. Format: A3, either vertical or horizontal.


Modell/ Model: Sindre De Lange
Oppgave 1/ Task 1:
På oppgave 1 bestemte jeg å farge ballen, målkurven og bestemte deler av spilleren. Grunnen til det var at disse tre var på en måte de tre hovedpoengene i motivet. Derfor bestemte jeg også å nevne disse tre poengene og på denne måten fremme bildets budskap./

For task 1 I chose to color the ball, the basket and certain parts of the player. The reason for that was that those three elements were the main points in the motive. This is why I also chose to give names/titles to these three points and in that way underline the message contained within the picture.

Originalbildet/ The original photo
First Look:
Det første jeg gjorde var å fjerne en stor del av teksten på baksiden av spillerens t-skjorte. Dette gjorde jeg ved hjelp av ”Clone Stamp”-verktøyet. Dette kan brukes i situasjoner der du vil fjerne noe fra motivet og gjøre den klarere og likevel få et resultat som ser naturlig ut./

The first thing I did was removing most of the text on the back of the player's t-shirt. This was done with the help of the clone stamp tool. It can be used in cases when you want to remove something from the motive and still manage to keep it's natural look.

Svart/hvitt – Farge/ Black&white – Color:
For å ha bare noen bestemte deler i farge, brukte jeg ”multiple layers” metoden – jeg laget en kopiering av hovedlaget og gjorde den om til svar/hvit. Etter det brukte jeg eraser- verktøyet for å fjerne områdene som jeg ville ha farge på (f. eks. ved å fjerne ballen som var i svart/hvitt fikk jeg ballen under som var i farge)./In order to have just some parts colored, I used multiple layers - I made a copy of the background layer and made that copy black&white. After that I used the eraser tool in order to remove the areas I wanted colored (erasing a part of the black&white layer, let's say the ball, makes the colored one underneath visible).

Komposisjon/ Composition:
Komposisjonen i dette bildet er ikke særlig spesiell. Den er tatt fra en vanlig vinkel og viser en frosset bevegelse. Målkurven ligger i det gylne snitt og dette passet egentlig veldig bra siden den er ett av de fargede elementene./

The picture's composition isn't all that special. It was taken from a regular angle and shows a frozen motion. The basket lies within the golden ratio and that turned out to be quite fitting, considering it is one of the colored elements.

Tekst/ Text:
For teksten brukte jeg ”Bradley Hand ITC”-fonten (og ” Blackadder ITC” for ”Young 2012”). Den spilte en veldig stor rolle i å få frem budskapet. Den forskjellige størrelsen på de forskjellige delene av teksten skaper en perspektiveffekt. ”Your desires” er stilt på linje med målkurven./

For the text I used the Bradley Hand ITC font (and Blackadder ITC for ”Young 2012”). This played a major part as being a part of the message. The different text sizes are chosen in order to fit with the perspective in the photo. "Your desires" is aligned with the backboard.

Avslutning/ Conclusion:
Til slutt laget jeg en kombinasjon av alle lag på et nytt siste lag og justerte fargene og kontrasten litt mer. Selv om jeg hadde lyst i begynnelsen, brukte ikke jeg noen bestemte filtre./

The last thing I did was to combine all layers into a new one and adjust the tones and contrast a bit more. Although I wanted to use some filters when I started editing, I ended up not using any. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modell/ Model: Adrian Schønning
Oppgave 2/ Task 1:
Oppgave 2 er litt mer fargerik og består av mer tekst og flere elementer. Her er det like mye fokus på budskapet, men i dette tilfellet trenger ikke teksten å ”forklare” bilde, som den gjorde i oppgave 1./

The poster from task 2 is a bit more saturated and has more text and various elements. This one is focusing just as much on the message, but in this case the text doesn't need to explain the picture as it did in task 1.

First Look:
Jeg bestemte meg for å begynne med å justere fargene til hovedbildet. Ved å trykke på ”Image -> Adjustments” redigerte jeg kontrasten og fargemetningen (Brightness/Contrast; Vibrance). Etter det valgte jeg de andre bildene jeg ville bruke, endret på størrelsen deres og stilte de på linje med veggen./

I decided to begin by adjusting the main picture's colors. By going to Image -> Adjustments, I edited the contrast and the saturation (Brightness/Contrast; Vibrance). After that I chose the other images I was going to use, changed their size and aligned them with the wall.
Komposisjon/ Composition:
Her var komposisjonen litt mer interessant på grunn av vinkelen jeg tok bildet fra. Her ligger ballen i det gylne snitt og ved røyken jeg har tegnet blir motivet mer dynamisk og gøy å se på./

Here the composition is a bit more interesting due to the angle from which the photo was taken. The ball lies within the golden ratio and the smoke I made makes the motive more dynamic and more of an eye-candy.

Her er bildene som ble brukt for å lage fotocollagen/ Here are the pictures used in order to make the photo collage:

Modell/Model: Adrian Schønning
Modell/ Model: Veliko Marinov; Tatt av/ Taken by: Bozhidar Asenov (2008)

Fra venstre til høyre/ From left to right: Christian Georgiev, Milen Milanov (me), Veliko Marinov; Tatt av/ Taken by: Bozhidar Asenov (2008)
Tricks/Tweaks:
Først ville jeg sørge for at bildet av gitaristene henger bak spilleren. Dette gjorde jeg ved å markere ham og lage et nytt lag bare av ham som er over gitaristbildet. Etter det ville jeg at de tre bildene som henger på veggen skal se naturlig ut, som en del av selve vegen på en måte. Jeg gjorde det ved å endre på bildenes ”Blending Mode”. Jeg brukte ”Color Dodge” og justerte på hvert enkelt bildets ”opacity”. Røyken som jeg laget etter ballen tegnet jeg ved hjelp av ”Liquify/ Fade Liquify” metoden. Den var hvit først, men senere bestemte jeg å ha en annen farge. Jeg laget ett separat lag for røyken og ett for ballen for å belyse den litt mer i forhold til den. For å endre litt mer på fargene og kontrasten på bildet overalt, laget jeg et nytt lag som kombinasjon av lagene jeg hadde på dette tidspunktet. Etter at jeg var ferdig med å redigere dette nye laget, satt jeg dets ”blending mode” på ”Overlay” og endret på dets ”opacity”./

First I wanted to make sure that the guitarists are behind the basketball player. I did this by highlighting him and copying him into a new layer, placing it over the layer with the guitarists and then tweaking it a bit more to make it look okay. After that I wanted to make the rest of the pictures hanging on the wall have a natural look, as if they were a part of it. I did this by changing their blending mode. The blending I used was Color Dodge, after which I changed the opacity of each image individually. The smoke coming out of the ball is created using the Liquify/Fade Liquify method. It was white at first, but I decided to change the color later. I made two separate layers, one for the smoke itself, and another one with a copy of just the ball in order to lighten it a bit according to the smoke. In order to tweak the colors and the contrast a bit more overall, I combined all layers I had at this point into a new one. After being done editing this last layer, I changed its blending mode to Overlay and reduced the opacity.

Tekst/ Text:
Som i oppgave 1, spilte teksten en stor rolle her. Fontene jeg har brukt er de samme som på den første oppgaven, og forskjellen her var at jeg brukte to forskjellige farger./

Like in task 1, the text played a big part here as well. The fonts I've used are the same as in the first task, the only difference being that I used multiple colors here.

Avslutning/ Conclusion:
Til slutt gjorde jeg noen små redigeringer her og der, som f.eks tegne en mørk linje under en av setningene slik at den kan ses bedre og endre litt på ”opacity”-verdien på noen av lagene./

In the end I made some small tweaks here and there, like for example drawing a dark line beneath certain parts of the text in order for them to be seen better, or changing the opacity of some of the layers.
Friday, May 25, 2012

Beste bilder, 2. termin/ Best pictures, 2nd semester

Dette er bildet jeg redigerte og brukte til fotocollage-oppgaven. Bortsett fra at det finnes en slags symetri, er komposisjonen ikke særlig spesiell. Dette er fordi målet mitt var at den som ser på bildet skal lett forstå hva bildet handler om og få med seg budskapet. Fargene og effektene jeg har brukt i løpet av redigeringsprosessen er akkurat for å fremme dette budskapet. Mer informasjon om hvordan jeg har redigert bildet ligger i posten "Fotocollage/ Photo Collage". (Modeller: Lise Breivik og Adrian Schønning)

English: This is the picture I edited and used for my photo collage. Aside from the fact that there is some symmetry in the motive, there isn't anything special regarding the composition. That's because my goal was to make the picture easy to understand and thus make it easy to spread the message across. The colors and the effects used here were chosen with a sole purpose - to promote this message. More info on how I edited the picture can be found in the post "Fotocollage/ Photo Collage". (Models: Lise Breivik and Adrian Schønning)

Et bilde tatt i forbindelse med
abstrakte bilder/

A picture taken for the
Abstract pictures task.
Et bilde fra lysmaleri-oppgaven/

A pic from the light painting task
(Modell/ Model: Nicolas Blom)
Et makrobilde av en blomst/

A macro picture of a flower
(Thank you, captain Obvious!)
Dette naturbildet er ett av de tre som jeg brukte i fotocollage-redigeringen. Som en individuell fotografering er den veldig spennende. Tuen ligger i det gylne snitt og er litt mer belyst enn resten av skogen. Jeg har redigert bildet litt slik at det blir litt mer fargerik og kontrasten mellom lys og mørk blir større.

English: This nature photo is one of the three photos I used in my photo collage editing. As an individual photo, this one turned out to be a decent one, so I chose to add it. The hillock lies in the golden ratio and is lighter than the rest of the forest. I edited the picture so that it's more saturated and the contrast is bigger.

Thursday, April 26, 2012

"Den Fremmede"/ "The Foreign"

Oppgaven var å gå ut og ta bilder av fremmede mennesker enten på vestkanten, i byn eller på skolen. Vi måtte også spørre dem om deres favoritt sted å være. Dette var en oppgave som jeg ikke var i stand til å gjøre, dessverre.

English:  The assignment we got was to go out and take pictures of unfamiliar people and ask them what their favorite place to be is, and then take pictures of those places. Unfortunately, this was a task I was unable to perform due to various reasons.

Monday, April 23, 2012

Tablå/ Tableau

Oppgaven var å ta utgangspunkt i et gammelt maleri og ta et bilde som har en lignende komposisjon. Jeg gjorde den sammen med Caroline og Marita.

English: The task was to take point from an old painting and take a picture with a similar composition. For this assignment I teamed up with Caroline and Marita.

Det første maleriet som vi valgte er malt av Pablo Picasso (Modell: Caroline)/
The first painting we chose was painted by Pablo Picasso (Model: Caroline)
Det andre maleriet vi valgte er malt av en tysk kunstner som heter Elke Thomann. Jeg synes det er viktig å legge merke til at vi har brukt kun 4 par sko for å lage dette tablået./
The second painting we chose was painted by a German artist by the name of Elke Thomann. I believe it's important to point out that we've used only 4 shoe pairs in order to make the tableau.

Wednesday, April 18, 2012

Fritid - prøveeksamen/ Spare Time - the mock exam

Beskrivelse: "Kulturbyen Bergen" skal arrangere en messe for ungdom med fokus på unge menneskers fritidsinteresser i aldersgruppen ca. 15 - 20 år. Du har fått i oppdrag å lage plakater til selvvalgte fritidsinteresser. Plakatene skal ha et kreativt uttrykk, som skal vekke ungdoms interesse og nysgjerrighet. Plakatene skal ha med både fotografisk og grafisk uttrykk, dvs bildene kan være manipulerte, slik at de får grafisk uttrykk. Tittel på plakatene skal være: "Fritid" eller selvvalgt. Plakatene kan lages som stemnings eller reklameplakater.

English:
Description: "Kulturbyen Bergen" is going to arrange a fair for teenagers focusing on young people's spare time interests between the ages of 15 and 20. Your assignment is to make posters about spare time activities of your choosing. The posters are supposed to have a creative expression that will raise the teenagers' interest and curiosity. The posters should have both photographic and graphic expression, meaning the pictires can be manipulated in order to get the graphic expression. The title on those posters can be "Spare Time" or something else relevant. The poster itself can be either motivational or a commercial of something.

Oppgave 1: Lag en plakat i sort/ hvit og farge, hvor du fremhever "noe" i farge. Menneske(r) skal være med i motivet. I tillegg skal du integrere teksten "Fritid" eller en annen valgfri tekst. Format: A3, stående eller liggende:

Task 1: Make a poster in both black/white and color, where you highlight just some certain areas by coloring them. People should be a part of the motive. You should also add the text "Spare Time" or something else that is relevant. Format: A3, either vertical or horizontal:

Plakaten fra den første oppgaeven består av to forskjellige fotograferinger – silhuetten med trærne og veien foran, og byen bak. Jeg bestemte å ha hovedbildet som et silhuettbilde for å vise at personen på bildet kan være hvem som helst, bl.a. den som ser på plakaten. I tillegg synes jeg at komposisjonen sammen med silhuetteffekten gir bildet en slags stillhet, og dette var noe jeg ville faktisk oppnå. Det er også derfor jeg valgte fjelltur med en rolig nokturne i ørene som en måte å bruke fritiden på. Grunnen til at jeg valgte å ha litt mer farge på bakgrunnen var at jeg ikke ville at den skulle miste fokus. Jeg ville at bildet skal være varmt på en måte, selv om det svarte farget dominerer. Ordet ”YOU” i teksten nederst er skrevet slik for å legge merke til at leseren har muligheten til å bruke fritiden til hva som helst, det er bare å velge.

English: The poster from the first task consists of two separate photographs - The silhouette with the trees and the path in the front, and the city in the background. I chose to have a silhouette in order to show that the person in the pic can be anyone, including the one looking at the poster itself. Additionally, I think the composition along with the silhouette effect give the picture a sense of calmness, something that I was actually trying to achieve. That is also why I chose hiking along with a nice nocturne in the ears to be an example of a way to spend your spare time. The reason why I chose the have some more color in the background is because I didn't want it to be out of focus. I wanted the poster to be "warm", despite the fact that the black dominates here. The word "YOU" in the text underneath is written like this in order to indicate that the person looking at the poster has the choice to spend his/her spare time however he/she wants to.

Her er bildene jeg brukte for å lage denne collagen/ Here are the pictures I used in order to make the collage:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oppgave 2: Lag en plakat hvor du har med minimum 3 ulike bildeelementer som viser ulike sider ved en fritidsinteresse. I tillegg skal du integrere teksten "Fritid" eller selvvalgt tekst. Plakaten skal være laget som bildemontasje/ collage i Photoshop. Format: A3, stående eller liggende:

English:
Task 2: Make a poster where you use at least 3 different pictures showing different aspects of spare time activities. Additionally, you have to include the text "Spare Time" or another relevant text. The poster should be a photo montage/ collage edited in Photoshop. Format: A3, either vertical or horizontal.


Bildet fra den andre oppgaven tok mer enn dobbelt så mye tid å lage fordi da jeg fik ideen om en slik plakat, måtte jeg begynne helt forfra. Vinduet måtte være akkurat så står som A3, og miniatyrbildene måtte være større enn de vanligvis er i forhold til et slik vindu slik at de små bildene innefor rammene skulle ses uten problemer. Hver av disse små bildene er unik og representerer en konkret type aktivitet som man kan ha i fritiden. Det tomme miniatyrbildet på slutten er for å involvere på en måte den som ser på plakaten, slik som i oppgave 1. Poenget er ikke å fortelle leseren hva han/hun må gjøre, men for å stimulere hans/hennes valg.

Mange av de forskjellige elementene, bl.a. rammene til miniatyrbildene og musen, lagte jeg ved hjelp av Paint og overførte deretter til Photoshop. Prosessen var veldig lang og frustrerende, med til slutt var jeg fornøyd med resultatet. Jeg synes at bildet er originalt og kanskje litt morsomt. Komposisjonen er ikke spesielt spennende, men poenget var at bildet skulle være ren på en måte, og lett å forstå. Etter min mening skal et bilde/plakat som ser ut som et PC-vindu (slik som dette bildet gjør) få mer oppmerksomhet blant ungdom og det er derfor jeg valgte denne typen manipulering.

English: The picture from the second task took more than double the time to make because when I got the idea of it, I had to start from scratch. The window had to be with the exact proportions of an A3 sheet, and the thumbnails had to be bigger than they usually are in a window like this one because the pictures inside had to be big enough for someone to see them clearly. Each of these pics is unique and represents a certain type of activity for one's spare time. The empty thumbnail is there in order to make the person looking at the poster feel involved in it, the same way as in the first task. The point isn't to tell the reader what he/she should to, but rather to stimulate their own ability to choose.


Many of the different elements, including the thumbnails and the cursor, are made using MS Paint and later added to the Photoshop PSD file. Honestly, the process was very long and frustrating, but in the end I was satisfied with the result. I think the picture is original and, maybe in a way, funny. In my opinion, a poster looking like a PC window will get young people's attention. This is why I chose to manipulate it the way I did.

Her er et sammensatt bilde av alle elementer som jeg har brukt på plakaten/ Here is a picture showing all the elements I used in order to make the poster:Nesten berøring/ Almost touching


The title speaks for itself - vi måtte rett og slett ta et bilde av to ting som nesten berører hverandre. Slike bilder er spennende på grunn av den mystiske følelsen de skaper hos den som ser på dem.

English: The title speaks for itself - we were supposed to take a picture of two objects almost in contact with each other. Such pictures are exciting because of the mysic feeling they create when one looks at them.

Frosset bevegelse/ Frozen movement


Bildet er tatt i 2009/ The photo was taken in 2009


Oppgaven var å ta et spennende bilde av noe i bevegelse med rask lukketid slik at man "fryser" bevegelsen.
English: The task was to take a picture of something in motion with fast shutter speed so that we "freeze" the motion.


Wednesday, March 28, 2012

Bozhidar Asenov


Bozhidar Asenov er en fotograf fra Bulgaria og en god venn av meg. Jeg liker at selv om han foretrekker å ta bilder av mennesker (bl. a. portrettbilder), er han like flink til å ta spennende natur- og landskapsbilder. Han har vunnet en god del priser og er internasjonalt anerkjent.

English: Bozhidar Asenov is a photographer from Bulgaria and a good friend of mine. I like the fact that although he prefers taking photos of people (including portrait photos), he is just as skilled in taking exciting nature and landscape pictures. He has won good deal of prizes and is internationally recognized.

Friday, March 16, 2012

Fotocollage/ Photo Collage

Modeller/ Models: Lise Breivik, Adrian Schønning

   
For denne oppgaven valgte jeg et prosjekt som jeg nevnte "The Nature Within" for å vise hvordan ulike personligheter kan forklares med ulike aspekter i naturen. Grunnen til at jeg valgte det var rett og slett at jeg hadde lyst til å lage en collage med mennesker og samtidig ha natur med på den siden jeg hadde noen veldig fine naturbilder som jeg ville ta i bruk.

Fargene på bildet er redigert i Photoshop ved bruk av flere lag med ulike "Blending Modes", bl. a. "Darken" og "Multiply". I tillegg har jeg brukt noen ulike filtre for å endre på kontrasten og skarpheten (som f.eks "Diffuse Glow"). Det gule og det røde er lagt med "Brush"-verktøyet på veldig lav "Opacity" (10-20%). Røyken er lagt ved bruk av "Liquify"-verktøyet. Den var egentlig ikke så vanskelig å lage, problemet var bare at det kan ta litt tid til at den blir skikkelig god. Teksten er skrevet med "Vivaldi"-fonten.

English: For this assignment I chose a project that I named "The Nature Within" in order to show how different personalities can be explained with different aspects of nature. The reason I chose it was because I wanted to make a photo collage with people in it and at the same time have nature in it since I had some nice nature photos I wanted to use.

The colors here are edited in Photoshop using multiple layers with different blending modes, including "darken" and "multiply", for example. In addition, I've use some filters in order to change the contrast and sharpness (like for example "Diffuse Glow"). The yellow and the red are made with the Brush tool with a very low opacity (10-20%). The smoke is made using the Liquify tool. It wasn't actually that hard to make, the thing is it takes a long time to make if you want to make it look more or less realistic. The text is written using the Vivaldi font.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Som i tidligere prosjekter måtte vi bruke bilder som vi har tatt selv. Her er bildene som jeg har tatt og brukt på denne oppgaven:

English: Like with previous projects, we had to use pictures that were our own. Here are the pictures that I used:
 

Thursday, March 15, 2012

Komprimentærkontrast/ Complementary Contrast

 

Oppgaven var å lage et bilde som består av bare to farger som står i kontrast med hverandre. Man finner ut hvilke to farger gjør dette ved hjelp av fargehjulet. For mitt bilde valgte jeg å bruke grønt og rødt. For å få dem på bildet lager man et justeringslag over det og bruker Hue/Saturation (man må også trykke på Colorize før man begynner å justere).English: The task was to make an image consisting of only two colors in contrast with each other. The wheel on the left shows the possible combinations. I chose green and red. The picture is colored in this manner by using the Hue/Saturation option (one also has to click on colorize before starting to adjust).

Monday, March 12, 2012

Diverse Oppgaver/ Diverse Assignments (8.03.2012)

Oppgave 1 og 2: Bilder med stor og med liten blenderåpning
Task 1 and 2: Pictures with big and small apertures


Liten dybdeskarphet (f3.5 - f4)/
Small depth of field (f3.5 - f4)
Stor dybdeskarphet (ca. f10)
Big depth of field (ca. f10)

Oppgave 3: et "rayography"-inspirert bilde
Task 3: a "rayography"-inspired photoOppgave 4: bilder der jeg zoomer samtidig som jeg tar dem med litt lang lukkertid
Task 4: a picture taken with slow shutter speed where the photographer zooms in and out while taking it

Nicolas Blom


Ruben Andersen


Oppgave 5: et bilde med panorering (snurrende selvportrett)
Task 5: A photo with panning (a spinning self portrait)

Thursday, February 23, 2012

Lysmaleri/ Light Painting


De første tre bildene har jeg tatt ved bruk av veldig lang lukketid (15-20 sec) og lav ISO-verdi. Slike bilder er nesten umulig å ta uten stativ.

English: The first three pictures are taken with slow shutter speed (15-20 sec) and a low ISO-value. Such photos are almost impossible to take without a stand/tripod.


Modell/ Model: Nicolas Blom


Motivet i bevegelse: Kameraet står fast mens motivet beveger seg (lukketid - mellom 0,5 og 1 sekund)/
The motive in motion: The camera stands still while the motive moves (shutter speed - between 0,5 and 1 second)

Panorering: Kameraet beveger seg sammen med motivet (lukketid - rundt 0,5 sekund)/
Panning: The camera moves together with the motive (shutter speed - around 0,5 second)

Dyptrykk/ Intaglio

Dette er et arkitekturbilde som jeg tok i London. Grunnen til at jeg valgte det for denne oppgaven var at vinkelen jeg tok det fra var veldig spennende. Det første som gjøres er å gjøre bildet om til svart-hvit slik at det blir enklere å bestemme hvor mye eller hvor lite svart bestemte deler av fotofraferingen skal ha. Ofte (men ikke alltid) er det også lurt å speilvende bildet.
English: This is an architecture picture I took in London. The reason I chose it for this task was because of the angle it was taken from, which I thought was interesting. The first thing to do is to make the photo black&white do that it would be easier to decide how much black certain parts of it are going to have. Often (but not always) it's also a good idea to mirror the image.


Bildet skrives ut og legges under en pleksiglassplate. Det er lurt å teipe disse to sammen. Nå begynner man å skjære ved hjelp av en koldnål./ The picture is being printed our and put under a plexiglass plate. It's usually a good idea to tape the two together. The next thing to do is making a drypoint.

Slik ser platen ut når vi tar vekk bildet./ This is how the plate looks when the image is removed.

Det neste som må gjøres er å ta maling på pleksiglassplaten/ The next step is to paint the plexiglass plate:

Så tar vi det vekk igjen slik at vi får svart bare i ripene som vi har laget./ And then we clean it up again so that only the rips on the plate remain black.

Nå er det bare å trykke/ The only thing left is to make the actual imprint:

Med dyptrykk er det viktig at papiret som skal brukes til trykket er først fuktet. Da blir trykket mye mykere./ Before making the imprint it might be a good idea to moisten the piece of paper that is going to be used. That way the imprint itself is going to look much softer.


Dette ble resultatet. Hvert neste forsøk var litt bedre enn det forrige./ That was the result. Each next attempt was a bit better than the last.